Tầm nhìn của GPLUS 

GPLUS mong muốn trở thành đơn vị tiên phong xây dựng mô hình sinh kế nông nghiệp bền vững cho người dân dân và trở thành đơn vị nắm giữ các giải pháp hàng đầu trong ngành sản xuất các chế phẩm từ cây Đàn hương Việt Nam.